Objavljen je Poziv za dodjelu sredstava – Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu.

 

Svrha Poziva: Potaknuti poduzeća u Hrvatskoj da proizvode energiju za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore, pridonoseći klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju hrvatskih klimatskih ciljeva.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 eura. Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću iznosi 5.000.000,00 eura.

Maksimalni intenziteti potpore koji se mogu dodijeliti u odnosu na prihvatljive troškove pojedine vrste ulaganja, ovisno o veličini poduzeća sukladno članku 107. stavku 3. točka (a) i točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu potpore, su sljedeći:

A. za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije
• Mikro i malo poduzeće : 65 % prihvatljivih troškova
• Srednje poduzeće: 55 % prihvatljivih troškova
• Veliko poduzeće : 45 % prihvatljivih troškova
B. za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke A.
• Mikro i malo poduzeće : 50 % prihvatljivih troškova
• Srednje poduzeće: 40 % prihvatljivih troškova
• Veliko poduzeće : 30 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivost projektnih aktivnosti
Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i pokazatelja Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

  • A1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (on-grid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
  • A2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
  • A3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
  • A4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1. i/ili A2. i/ili A3 pri čemu sustav za skladištenje električne energije godišnje apsorbira najmanje 75 % svoje energije iz izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
  • A5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem A1., A2., A3. i A4.

Kako bi bio prihvatljiv, Projekt mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti navedenim u Pozivu te obavezno Glavni projekt koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 (energetsku bilancu) za lokaciju provedbe Projekta, s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni; u .pdf formatu, troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama s rekapitulacijom troškova, za lokaciju provedbe Projekta; u .xlsx formatu.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 9. rujna 2024.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content