Razvojna agencija VTA osnovana je Odlukom gradskog vijeća Grada Virovitice te je prva lokalna razvojna agencija u RH koja je registrirana kao ustanova. Osnivač i vlasnik Razvojne agencije VTA je Grad Virovitica te je sukladno tome glavna zadaća Razvojne agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice. Upravno vijeće Razvojne agencije VTA čine: predsjednica Upravnog vijeća Sanja Kirin te članovi Đurđa Aragović, Maja Kirin, Dario Vranek i Margareta Stanić.

Djelatnosti Razvojne agencije VTA

   • Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva;
   • Stvaranje lokalnih mreža;
   • Promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice);
   • Potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative
   • Suradnja sa financijskim institucijama;
   • Privlačenje direktnih stranih investicija;
   • Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta;
   • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz  EU  fondove i ostale natječaje;
   • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja;
   • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata;
   • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći;
   • Provođenje specijalističkih edukativnih programa;
   • Promidžba;
   • Izrada i ažuriranje strateških planova;
   • Poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Virovitice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja

Pravo na pristup informacijama

Strateški dokumenti

Statut

Statut Razvojne agencije VTA
Izmjene i dopune Statuta

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Planovi rada

Godišnja izvješća o radu

Finacijski planovi

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023

Financijski izvještaji

Izvještaji o izvršenju financijskih planova

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Nabava

Planovi nabave

Upravno vijeće

Ostalo

Relevantni zakoni

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17, 118/18)
Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)

Skip to content