Razvojna agencija VTA osnovana je Odlukom gradskog vijeća Grada Virovitice te je prva lokalna razvojna agencija u RH koja je registrirana kao ustanova. Osnivač i vlasnik Razvojne agencije VTA je Grad Virovitica te je sukladno tome glavna zadaća Razvojne agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice. Upravno vijeće Razvojne agencije VTA čine: predsjednica Upravnog vijeća Lahorka Weiss, dipl.oec., Đurđa Aragović, dipl.polit., Mirjana Terlecky, dipl.iur., Matija Mustač, univ.spec.oec., Margareta Ptiček, mag.oec.

Djelatnosti Razvojne agencije VTA

 • Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva;
 • Stvaranje lokalnih mreža;
 • Promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice);
 • Potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative;
 • Suradnja sa financijskim institucijama;
 • Privlačenje direktnih stranih investicija;
 • Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta;
 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz  EU  fondove i ostale natječaje;
 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja;
 • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata;
 • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći;
 • Provođenje specijalističkih edukativnih programa;
 • Promidžba;
 • Izrada i ažuriranje strateških planova;
 • Poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Virovitice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja

Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Strateški dokumenti

Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020.
Strategija turizma Grada Virovitice 2015.-2025.
Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” 2013.-2014.
(Interreg V-A) HU-HR – Hungary-Croatia 2014.-2020.

Službeni dokumenti Razvojne agencije VTA

Statut Razvojne agencije VTA
Statutarna odluka promjena adrese sjedišta Razvojne agencije VTA

Rad Razvojne agencije VTA

Pravilnik o radu Razvojne agencije VTA
Izmjene Pravilnika o radu 2020
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije VTA
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije VTA_izmjene i dopune
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA 2014. godina
Plan rada Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Plan rada Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
Plan rada Razvojne agencije VTA za 2017. godinu
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2017. godinu
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencija VTA za 2018. godinu
Pravilnik o radu Razvojne agencije VTA_dopune

Financije Razvojne agencije VTA

Financijsko izvješće Razvojne agencije VTA 2014. godina
Financijski plan Razvojne agencije VTA 2015. – 2017. godine
Izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije VTA u 2015. godini
Financijski izvještaji Razvojne agencije VTA 31.12.2015
Prijedlog financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
Obrazloženje uz Prijedlog financijskog plana Razvojne agencije za 2016. godinu
Financijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020
Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021
Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022
Financijski izvještaj Razvojne agencije VTA 31.12.2016
Financijski izvještaj Razvojne agencije VTA 31.12.2017
Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2017
Financijski izvjestaj Razvojna agencija VTA 31.12.2018
Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2018
Financijski izvještaj Razvojna agencija VTA 31.12.2019
Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2019

Nabava Razvojna agencije VTA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu

Relevantni zakoni

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)