agencija-za-placanja11
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike i ponuditelje roba/radova/usluga za ulaganja koja se sufinanciraju u okviru mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. da je na mrežnim stranicama Agencije uspostavljen sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda.

Kada potencijalni korisnik neke mjere PRR-a u sklopu svog projekta (kojeg namjerava prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja) želi nabaviti neku robu, radove ili uslugu, više ne mora samostalno od ponuditelja prikupljati ponude i nema obavezu dostave 3 ponude za svaku nabavu. Sada su ponuditelji ti koji će se javiti korisniku na adresu objavljenu u Pozivu na dostavu ponuda, a isti je svima dostupan na web stranici Agencije za plaćanja: Pozivi na dostavu ponuda.

Korisnici će prema Uputi za objavu Poziva na dostavu ponuda, koja se nalazi kao prilog svakog pojedinog Pravilnika, Agenciji za plaćanja poslati sve potrebne podatke, a Agencija će tada Poziv na dostavu ponuda objaviti na svojoj web stranici. Potencijalni ponuditelji (jedan ili više njih) elektronskim putem (i u originalu na adresu za dostavu ponuda) šalju svoje ponude s cijenom roba/radova/usluga korisniku i obavezno na e-mail ponude@apprrr.hr, a potencijalni korisnik odabire jednu koja mu najviše odgovara.

Na ovaj način omogućeno je potencijalnim ponuditeljima roba/radova/usluga da imaju uvid u sve vrste nabava u okviru različitih projekata iz PRR, koje se sufinanciraju u okviru projekata iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te da ravnopravno sudjeluju u tržišnom natjecanju. Svi Pozivi na dostavu ponuda s popisom svake pojedinačne nabave potencijalnih korisnika sada se nalaze na jednom mjestu (po mjerama PRR). Time je osigurana zdrava tržišna konkurencija između različitih ponuditelja, a korisnici na ovaj način mogu odabrati najbolju vrijednost roba/radova/usluga za svoj novac.

(www.apprrr.hr 28.01.2015.)

Skip to content