Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 2.308.213,00 kn za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Virovitici ukupne vrijednosti 2.715.545,00 kn.

 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada te će se kao zasebna građevinska cjelina nalaziti pored Gradskog odlagališta u Virovitici. Svrha projekta je osigurati smanjenje količine komunalnog otpada i povećanje udjela odvojeno skupljenog otpada kroz izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu Virovitici i edukaciju građana o važnosti odgovornog postupanja s proizvedenim otpadom i pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta.

Grad Virovitica ima djelomično uveden sustav integriranog gospodarenja otpadom ostvaren kroz: spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, sustav prikupljanja posebnih kategorija otpada putem eko otoka i vreća za odvojeno prikupljanje otpada te sustav prikupljanja glomaznog otpada. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta pridonijet će izgradnji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada.

Prostor reciklažnog dvorišta će se u potpunosti izgraditi i opremiti opremom za prihvat, manipulaciju i privremeno skladištenje otpada prema projektnoj dokumentaciji, a na način da zadovolji sve kriterije Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Otpad koji će se u reciklažnom dvorištu zaprimati bez naknade za građane je: problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva te ostalo, sukladno Dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Projekt je pripremila i izradila Razvojna agencija VTA, u suradnji s Gradom Virovitica te komunalnim poduzećem koje obavlja djelatnost sakupljanja otpada na području grada Flora Vtc d.o.o.

Kako bi se upoznali s načinima korištenja reciklažnog dvorišta i važnosti primarnog odvajanja otpada, građani će biti informirani putem lokalnih medija, web stranice, edukativnih materijala i radionica.

 

Skip to content