Ministarstvo gospodarstva, u ulozi Posredničkog tijela prve razine za Investicijski prioritet 1b Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020., organiziralo je 3. i 4. ožujka 2016. predstavljanje nacrta dvaju predstojećih natječaja koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – IRI“ i „Podrška razvoju centara kompetencija – CEKOM”, a u svrhu boljeg informiranja i pripreme potencijalnih nositelja projektnih ideja.

Temeljem javnog poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-IRI“ dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim i pod-tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3), koja je nakon preliminarnog odobrenja Europske komisije trenutačno u proceduri usvajanja od strane Vlade Republike Hrvatske. Indikativan vremenski rok za objavu natječaja je početak travnja 2016., a ukupna financijska sredstava koja su na raspolaganju iznose 100.000.000,00 eura.

Cilj predstojećeg natječaja „Podrška razvoju centara kompetencija-CEKOM” je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora koji uključuju učinkovitu suradnju. Centri kompetencija su individualni (umreženi) subjekti koji su osmišljeni u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora (uglavnom malih i srednjih poduzeća kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za istraživanje i razvoj), kako bi provodili projekte istraživanja i razvoja, a u skladu s tematskim područjima navedenima u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Objava natječaja odvijat će se u dvije faze. Indikativni vremenski rok za objavu javnog poziva za razvoj Centara kompetencija (I. faza, predodabir prijavitelja) je početak travnja 2016. te će se temeljem njega formirati lista unaprijed određenih prijavitelja koji će se moći prijaviti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija (II. faza) čija objava je predviđena tijekom lipnja 2016.Ukupna sredstava koja su na raspolaganju u okviru ovog poziva iznose 105.000.000,00 eura.

Predstavljanju nacrta obaju natječaja tijekom dva dana ukupno je prisustvovalo preko 400 sudionika, potencijalnih prijavitelja iz privatnog i javnog sektora (kao što su predstavnici privatnih i javnih poduzeća, lokalne i regionalne samouprave, znanstvene i obrazovne zajednice, tijela državne uprave i dr.), što nedvojbeno ukazuje na veliki interes i angažiranost potencijalnih prijavitelja za osmišljavanje projektnih ideja s kojima se planiraju prijavljivati na natječaje. Navedeno će u konačnici doprinijeti poboljšanju iskoristivosti sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja Republici Hrvatskoj stoje na raspolaganju u financijskom razdoblju 2014.-2020. i koja predstavljaju znatan potencijal za rast gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života građana Republike Hrvatske.

Prezentacije s predstavljanja natječaja:
Strategija pametne specijalizacije
Nacrt poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – IP 1b (IRI)
Nacrt poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – IP 1b (CEKOM)

www.mingo.hr

Skip to content