hbor

HBOR uveo nove programe kreditiranja EU projekata privatnog i javnog sektora te projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

Jedna od strateških odrednica HBOR-a je podrška korisnicima EU projekata, i to onih koji se financiraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Upravo stoga je Uprava HBOR-a uvela nove programe kreditiranja namijenjene olakšanju i poticanju apsorpcije sredstava EU fondova.

Ovim programima kreditirat će se projekti javnog i privatnog sektora te ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. HBOR-ovim sredstvima moći će se financirati troškovi provedbe projekta i to uz prihvatljive izdatke (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva), i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnoj agenciji. Prethodne konzultacije s bankom su preporučljive.

Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.

U okviru ovih programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova podnositi zahtjev za isplatu predujma. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležnog tijela.

Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

Više o samim programima možete pronaći ovdje.
(www.strukturnifondovi.hr 21.01.2015.)

Skip to content