Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”.

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Prijavitelj:
– udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture

– zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Opći cilj PDP-a je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični cilj: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama · Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

Ciljna skupina: Organizacije civilnoga društva, djeca, učenici

Iznos i intenziteti bespovratnih sredstava:
– najniži iznos: 100.000,00 €
– najviši iznos: 300.000,00 €
Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100 %.

Projektne prijave zaprimaju se od 21.5.2024. do 4.7.2024.

Više detalja o Pozivu dostupno je na poveznici.

Skip to content