Na temelju članka 25. Statuta Razvojne agencije VTA (Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 16/13) i članka 4. Pravilnika o radu Razvojne agencije VTA, ravnatelj Razvojne agencije VTA raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto Voditelja projekata Razvojne agencije VTA
– 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme
– na neodređeno vrijeme

Za voditelja projekata može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti
– aktivno znanje engleskog jezika;
– poznavanje rada na osobnom računalu
– 3 godine radnog iskustva u struci
– vozačka dozvola B kategorije

Kandidat/kinje su uz zamolbu dužni/e priložiti:

– životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg radnog iskustva
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice, kao dokaz o hrvatskom državljanstvu može se priložiti i domovnica),
– dokaz o radnom stažu (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– presliku uvjerenja da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 6 mjeseci,
– presliku vozačke dozvole
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, 33 000 Virovitica, s naznakom „natječaj za voditelja projekata – ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/14-01/01
URBROJ: 2189-85-14-15

Skip to content