NATJEČAJ

Podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 9.5.  2022. godine od 12:00 sati do 28.7. 2022. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaj: svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva

Visina javne potpore:    

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Korisnik koji nije obveznik javne nabave (nije javni naručitelj sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave) mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove, izuzev ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta i općih troškova. Korisnik je u obvezi odabrane ponude za ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta i/ili za opće troškove učitati u AGRONET prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu.

Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su:

  1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima Kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

U trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju:

Biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, izuzev mladih poljoprivrednika

Plaćati doprinose za zdravstveno

Plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju

Pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima: a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja ratarstva ili stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine b) za pravne osobe, odgovorna osoba ili jedan stalno zaposleni ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja ratarstva ili stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se odnosi na ulaganje u:

  1. Izgradnju sa ili bez opremanja novog objekta za životinje sa izmuzištem
  2. Rekonstrukciju sa ili bez opremanja postojećeg objekta za životinje sa izmuzištem
  3. Opremanje postojećeg objekta za životinje

Kod građenja objekta za životinje, rekonstrukcije postojećih objekata kada se rekonstrukcijom objekt namjerava prenamjeniti u objekt za drugu kategoriju životinja, korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije sa propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede

Kod građenja objekata za životinje, rekonstrukcije postojećih objekata kada se rekonstrukcijom objekt namjerava prenamjeniti u objekt za drugu kategoriju životinja, korisnik mora na kraju ulaganja, odnosno do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, objekt za životinje upisati u Registar farmi u Jedinstvenom registru domaćih životinja.

Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Skip to content