NATJEČAJ za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok: od 9.5. 2022. godine od 12:00 sati do 28.7. 2022. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet: 50% uz moguće uvećanje od 20%

Korisnik mora provesti postupak nabave nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda u skladu s podtočkom 2.5.1 ovoga Natječaja i Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 ovoga Natječaja)

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

  • Korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine)
  • U trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) za mladog poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje dvije godine prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
  • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sukladno sljedećim kriterijima: a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine b) za pravne osobe, odgovorna osoba ili jedan stalno zaposleni ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja stočarstva (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

  • Projekt se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
  • Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
Skip to content