NATJEČAJ
za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Rok: 9.5.2022. – 28.7.2022.

Svrha: Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva u sektoru ratarstava i stočarstva.

Potpora:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Korisnik koji nije obveznik javne nabave (nije javni naručitelj sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave) mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove, izuzev ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta i općih troškova. Korisnik je u obvezi odabrane ponude za ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta i/ili za opće troškove učitati u AGRONET prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu.

Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi)

U trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (30.12.2021.) fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (30.12.2021.) (izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) za mladog poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (30.12.2021.) (izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji to mogu i kraće te umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 15.000 EUR-a SO

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se odnosi na ulaganje u:
a) izgradnju sa ili bez opremanja skladišta za žitarice i/ili uljarice sa sušarom i/ili
b) izgradnju sa ili bez opremanja skladišta za žitarice i/ili uljarice bez sušare i/ili
c) opremanje postojećih skladišta za žitarice i/ili uljarice i/ili
d) izgradnju sa ili bez opremanja sušare za žitarice i/ili uljarice i/ili
e) pokretne sušare

NAPOMENE: U slučaju ulaganja iz stavka d) ili e) ovoga uvjeta, korisnik mora dokazati da ima postojeće skladište za žitarice i/ili uljarice. Ne dovodeći u pitanje dokumentaciju koju je korisnik obvezan ishoditi/izraditi sukladno propisima kojima se uređuje područje gradnje, prenamjena postojeće građevine koja nije imala namjenu/funkciju skladišta za žitarice i/ili uljarice ili sušare u skladište za žitarice i/ili uljarice ili u sušaru, smatra se u smislu ovoga Natječaja izgradnjom novog objekta (skladišta/sušare). Ne dovodeći u pitanje dokumentaciju koju je korisnik obvezan ishoditi/izraditi sukladno propisima kojima se uređuje područje gradnje, ugradnja opreme smatra se u smislu ovoga Natječaja opremanjem objekta (skladišta).

Korisnik mora dokazati opravdanost kapaciteta skladišta postojećom proizvodnjom žitarica i/ili uljarica, na način da kapacitet skladišta za žitarice i/ili uljarice predviđen glavnim projektom nije veći od prosječne godišnje proizvodnje žitarica i/ili uljarica uvećane za najviše 35% te umanjen za postojeće kapacitete.

Skip to content