Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja.

Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva

  • od 16:00 sati 2. srpnja 2021. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2021. godine

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.). Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Napomena: Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Napomena: Prije podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore korisnik je obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja.

Ako se kao dokaz plaćanja dostavlja Potvrda društva za osiguranje, u potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama i pravna ili fizička osoba koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili fizička osoba koja u polici osiguranja nije navedena kao osiguranik, onda je potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi da je korisnik platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore.

Skip to content