NATJEČAJ
za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Rok: od 15.3. 2022. godine od 12:00 sati do 31.5. 2022. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intezitet:
Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20%.

Korinik mora provesti postupak nabave koji se provodi nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 8 ovoga Natječaja). Ponude neće biti prihvatljive ako je postupak nabave proveden prije objave ovoga Natječaja.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

UVJETI PRIHAVTLJIVOSTI

 • U trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20% za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće.
  Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) za mladog poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću za poljoprivredni sektor za koji će koristiti proizvedenu energiju, sukladno sljedećim kriterijima: a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina iz Programa) ili srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti (isključujući šumarski fakultet, šumarske i drvodjeljske škole) ili veterinarske medicine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine.
 • Projekt se odnosi na proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.
 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora: a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Korisnik mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju.
 • Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

 

Skip to content