KLASA: 112-03/21-01/03
URBROJ: 2189-85-21-2
U Virovitici, 22. listopada 2021.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 21. Statuta Razvojne agencije VTA (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-85-13-2) Upravno vijeće Razvojne agencije VTA raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Razvojne agencije VTA

– 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na razdoblje od 4 godine

Za ravnatelja/icu Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti,
• aktivno znanje engleskog jezika,
• vozačka dozvola B kategorije
• 5 godina radnog iskustva u struci

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz zamolbu dostaviti:
• Životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg radnog iskustva,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili putovnice, kao dokaz može se priložiti i domovnica),
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
• dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
• dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (potvrda ili drugi odgovarajući dokaz) i
• presliku vozačke dozvole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije zaključivanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu prijava na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Glasu Slavonije“, na adresu: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice Razvojne agencije VTA – ne otvaraj“.

Javni poziv objavljuje se u Glasu Slavonije, Virovitičkom listu, na web stranici Razvojne agencije VTA i oglasnoj ploči Razvojne agencije VTA.

UPRAVNO VIJEĆE
RAZVOJNE AGENCIJE VTA

Skip to content