Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je
NATJEČAJ za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok: od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja: dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika

Prihvatljivi korisnici: šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina potpore: od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intezitet potpore: 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Evidencija korisnika:

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju, a ako je korisnik Udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju.

Korisnik udruga privatnih šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede kojom je odobren jednakovrijedni dokument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno i to: a) za šume privatnih šumoposjednika, ulaganje mora biti u skladu s Programom gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika i/ili Programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za šume privatnih šumoposjednika i/ili Elaboratom šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika b) za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ulaganje mora biti u skladu s osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom i/ili programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže i/ili jednakovrijednim instrumentom.

U slučaju nepropisanih ili neodgovarajućih propisanih radova konverzije te drugačije propisanih radova konverzije u važećim programima za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika, a na zahtjev korisnika potpore, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede može izdati Elaborat šumskouzgojnih radova u šumama privatnih šumoposjednika u kojem predlaže potrebne radove konverzije ako smatra da je takve radove potrebno provesti.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan priložiti Plan konverzije (Prilog 3 ovoga Natječaja) kao dio zahtjeva za potporu, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva.

U sklopu ulaganja kao šumski reprodukcijski materijal prihvatljive su vrste navedene u Prilogu 4 ovoga Natječaja.

Ako korisnik nije vlasnik šume i šumskog zemljišta, to jest čestice/čestica lokacije ulaganja, mora imati sklopljen ugovor o zakupu/plodouživanju na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, osim korisnika koji na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020) gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. Ugovor o zakupu/plodouživanju mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika čestice/čestica lokacije ulaganja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova navedenih u Prilogu 4 ovoga Natječaja za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije.

Potpora se umanjuje za procijenjenu vrijednost drvne mase na panju prije konverzije, sukladno podacima iz Plana konverzije (Prilog 3 ovoga Natječaja).

Kolaudacijskim zapisnikom (Prilog 5 ovoga Natječaja) se potvrđuje završetak radova prilikom podnošenja konačnog/jednokratnog zahtjeva za isplatu.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content