Mali projekti 2022

 

Podrška civilnom društvu jedan je od ključnih prioriteta Programa darovnica Europskog gospodarskog prostora (dalje: EGP) i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. (dalje: FM) za koje sredstva osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška. Cilj financijskih mehanizama je pridonijeti smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi i jačati bilateralnu suradnju između država darovateljica i država korisnica. U EGP je uključeno 15 zemalja korisnica, članica Europske unije, među kojima je i Hrvatska.

Opći cilj Fonda je ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine. Programom se želi jačati uloge nevladinih organizacija u promicanju demokracije, uključivanju javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini te zaštiti ljudskih prava. Važan prioritet Programa je i jačanje bilateralne suradnje između organizacija civilnog društva iz Hrvatske i organizacija iz zemalja darovateljica – Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Datum objave Poziva: 1. ožujka 2022. godine

Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 02. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Ovo je drugi od dva planirana poziva za male projekte. Prvi poziv je zatvoren u svibnju 2021. godine.

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Prioritetna programska područja podrške Fonda su:
• demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
• ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog
podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog
identiteta;
• socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
• rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
• okoliš i klimatske promjene

Više o samom Pozivu možete pogledati ovdje.

Skip to content