Gradonačelnik Grada Virovitice dana 7. siječnja 2022. godine donio je Godišnji plan o raspisivanju natječaja za prijavu projekata i programa udruga od interesa za Grad Viroviticu iz Proračuna Grada Virovitice u koji je uvršten i Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2022. godini, s planiranim vremenom objave natječaja u periodu veljača-lipanj 2022. godine.

Pravo na podnošenje prijave imaju prijavitelji registrirani temeljem Zakona o udrugama i usklađeni sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 650.000,00 kuna.

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 23. travnja 2022.

Pod prihvatljivim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog projekta ili programa kao što su:

 1. organizacija obrazovnih aktivnosti, okruglih stolova (potrebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
 2. materijal za aktivnosti,
 3. grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa) pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
 4. usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl.),
 5. troškovi reprezentacije, hrane i bezalkoholnih pića vezani uz organizaciju projektnih/programskih aktivnosti,
 6. izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima projekta/programa, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade),
 7. troškovi komunikacije (telefon, Internet i sl.) koji moraju biti specificirani,
 8. troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta,
 9. putni troškovi (npr. dnevnice za službena putovanja),
 10. izdaci za prijevoz i smještaj,
 11. ostali troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti projekta/manifestacije.

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi opravdanima se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 1. troškovi zaposlenika angažiranih na projektu/programu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama Uredbe,
 2. putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,
 3. troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
 4. troškovi potrošne robe,
 5. troškovi podugovaranja,
 6. troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Osim izravnih, korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao: voda, energija, uredski materijal, sitni inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna Grada.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content