Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Predmet Poziva: Ovim će se pozivom osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije

Rok: 1.7.2022. u 11:00 sati – 12.8.2022. u 11:00 sati

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:
• najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)
• najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17):
– Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti

Prihvatljivost prijavitelja

  • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (Prilog, članci od 2. do 3.) (SL L 124, 20.5.2003.) i Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. (dokazuje se: Obrazac 4. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).
  • Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
  • Projekt je u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, ako je to relevantno, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852

Prihvatljive aktivnosti projekta
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:
• izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
• implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
• jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.
Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Prihvatljive kategorije troškova u okviru Poziva su:
• troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
• troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
• troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
• troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
• troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
• edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, e do najviše 10% vrijednosti projekta

Sva ulaganja sufinancirana sredstvima RRF moraju biti usklađena s načelom ”ne čini značajnu štetu” (”do no significant harm”) i kriterijima opisanim u ovim Uputama.
Projekt mora/može promovirati obnovljive izvore energije i/ili održivo korištenje prirodnih resursa kroz uvođenje procesa energetskih ušteda, recikliranja, korištenja obnovljivih izvora energije, provođenje zelene javne nabave, itd. Prijavitelji trebaju dokazati kako će voditi računa o ekološkim, društvenim i gospodarskim koristima u postupku nabave, što se može postići primjenom jasnih i provjerljivih ekoloških kriterija za proizvode i usluge u njihovim tehničkim specifikacijama.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content