Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje Razvojne agencije VTA

Razvojna agencija VTA javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Razvojnoj agenciji VTA. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama. Zahtjev možete poslati službeniku za informiranje na: ivana.grizelj@vta.hr ili Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravni okvir

Kriteriji za određivanje visine naknade (NN 12/14, NN 15/14)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 144/10)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-292/2011 od 23 ožujka 2011. (NN 37/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 77/11)

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – CSV

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017. – PDF

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017. – CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. – CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021. – CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. – CSV

Upitnik za samoprocjenu tjv

Skip to content