Razvojna
agencija
VTA

O agenciji

Razvojna agencija VTA osnovana je Odlukom gradskog vijeća Grada Virovitice te je prva lokalna razvojna agencija u RH koja je registrirana kao ustanova. Osnivač i vlasnik Razvojne agencije VTA je Grad Virovitica te je sukladno tome glavna zadaća Razvojne agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice. Upravno vijeće Razvojne agencije VTA čine: predsjednica Upravnog vijeća Lahorka Weiss, dipl.oec., Đurđa Aragović, dipl.polit., Mirjana Terlecky, dipl.iur., Matija Mustač, univ.spec.oec., Margareta Ptiček, mag.oec.  

Djelatnosti Razvojne agencije VTA

 • Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva;
 • Stvaranje lokalnih mreža;
 • Promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice);
 • Potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative;
 • Suradnja sa financijskim institucijama;
 • Privlačenje direktnih stranih investicija;
 • Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta;
 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz  EU  fondove i ostale natječaje;
 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja;
 • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata;
 • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći;
 • Provođenje specijalističkih edukativnih programa;
 • Promidžba;
 • Izrada i ažuriranje strateških planova;
 • Poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Virovitice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja

Pravo na pristup informacijama

Strateški dokumenti

Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020.
Strategija turizma Grada Virovitice 2015.-2025.
Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” 2013.-2014.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu
Strategija turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
(Interreg V-A) HU-HR – Hungary-Croatia 2014.-2020.

Službeni dokumenti Razvojne agencije VTA

Statut Razvojne agencije VTA
Statutarna odluka promjena adrese sjedišta Razvojne agencije VTA
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije VTA

Rad Razvojne agencije VTA

Pravilnik o radu Razvojne agencije VTA
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA 2014. godina
Plan rada Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Izmjene i dopune pravilnika o radu Razvojne agencije VTA 2015. godina
Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2017. godinu

Financije Razvojne agencije VTA
Financijsko izvješće Razvojne agencije VTA 2014. godina
Financijski plan Razvojne agencije VTA 2015. – 2017. godine
Izmjene i dopune Financijskog plana Razvojne agencije VTA u 2015. godini
Financijski izvještaji Razvojne agencije VTA 31.12.2015
Prijedlog financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
Obrazloženje uz Prijedlog financijskog plana Razvojne agencije za 2016. godinu
Financijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Financijski izvještaji Razvojne agencije VTA 31.12.2016
Financijski izvještaj Razvojne agencije VTA 31.12.2017
Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2017

Nabava Razvojna agencije VTA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

Relevantni zakoni

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Zakon o susatvu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15>
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)